Katastarske Knjige

2.septembra 2011. postignut je Sporazum o katastarskim knjigama, između Kosova i Srbije. Cilj dogovora je bio uspostavljanje potpuno pouzdane katastarske evidencije na Kosovu, što je preduslov zaštite prava lica koja imaju legitimne imovinske zahteve.

 

Ovo pitanje postalo je deo dijaloga, jer je nakon 1999. godine, brzim povratkom kosovskih Albanaca i potrebom za alternativnim smeštajem onih koji su izgubili imovinu, kao i raseljavanjem velikog broja srpskog stanovništva, došlo do povećanja broja slučajeva kršenja  stanarskih prava i prava zakupa. Kosovske katastarske knjige su bile uništene, izgubljene ili izmeštene u Srbiju. Ove katastarske evidencije su pokrivale period od 1983. do 1999. što je rezultiralo sa oko 60,000 nerešenih imovinskih sporova.

UNMIK je, uz pomoć međunarodnih donatora, ponovo uspostavio katastarski informativni sistem na Kosovu, međutim, neke praznine su i dalje bile prisutne.

U skladu sa ovim sporazumom, proces uspostavljanja pouzdane karastarske evidencije bi podrazumevao sledeće korake:

 1. Kancelarija Evropske unije na Kosovu će dobiti skenirane kopije svih originalnih katastarskih evidencija iz perioda pre 1999.;
 2. Stručna agencija će uporediti skenirane kopije iz perioda pre 1999. sa rekonstruisanim kosovskim katastrom;
 3. Tripartitna grupa za sprovođenje (jedan katastarski ekspert sa Kosova, jedan iz Srbije i predsedavajući iz kancelarije Evropske unije) nagdledaće rad ove stručne agencije;
 4. Oni slučajevi u kojima se na osnovu poređenja utvrdi da evidencije nisu istovetne biće preneti (od strane tripartitne grupe) na mehanizam za rešavanje sporova, koji će doneti konačnu odluku:
 • Prvostepeni mehanizam za rešavanje sporova će biti Komisija sastavljena od stručnjaka iz oblasti katastra i imovine (sa Kosova), od kojih većinu imenuje EUSR (uzimajući u obzir interese svih zajednica).
 • Vrhovni sud Kosova će postupati u poslednjoj istanci, a odluke donosi veće čiju većinu čine međunarodne sudije.

Implementacija ovog sporazuma bila je predviđena za 2012.godinu ali je ometena:

 • Kašnjenjem Kosova da donese zakon o osnivanju stručne/tehničke agencije (nova Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine);
 • I presudom Ustavnog suda Srbije, kojom se smatra da je sporazum neustavan.

Nakon nekoliko godina, 9. juna 2016. Kosovo je konačno usvojilo Zakon o osnivanju Agencije  za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI).

Zakon o osnivanju kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine predviđa postojanje:

 • Odbora tehničke agencije, koji se sastoji od pet (5) članova, od kojih dva imenuje Skupština Kosova na predlog premijera, dok preostala tri imenuje specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR).
 • Izvršni sekretarijat, koji se sastoji od jednog direktora i zamenika direktora, koje je imenovala Skupština Kosova na predloge premijera.
 •  Prvostepeni mehanizam odlučivanja ili Komisija za verifikaciju i odlučivanje o imovini (PVAC), koja se sastoji od pet (5) članova. Dva člana komisije imenuje Skupština Kosova, na predlog predsednika Vrhovnog suda Kosova, dok ostale članove, uključujući i jednog predstavnika nevećinskih zajednica, imenuje specijalni predstavnik EU.
 • Drugostepeni mehanizam, Vrhovni sud, koji odlučuje o žalbama u veću od tri sudije; sa dva člana imenovana u skladu sa odredbama Skupštine Kosova, na predlog premijera, i jednim članom imenovanim na predlog Sudskog saveta Kosova i odobrenjem predsednika Republike Kosovo.

Što se tiče Srbije, vlada je donela uredbu kojom se omogućava sprovođenje.

Međutim, ovi napori nisu osigurali implementaciju. Ovaj sporazum se nalazi na listi onih koji nisu sprovedeni do današnjeg dana, nastavljajući da otežava svakodnevni život građana.

Što se tiče razloga zbog kojih sporazum nije sproveden, uglavnom se ističu sledeći:

 • Vraćeni katastri bi doveli u pitanje mnoge odluke donete nakon 1999., koje su za rezultat imale zauzimanje i prenos mnogih javnih imovina.
 • Za Srbiju je bilo neprihvatljivo to što je Agencija osnovana zakonom jer su se bojali da bi odluke o verifikaciji imovine mogle biti donete bez predstavnika kosovskih Srba (Stoga, ne bi bili u mogućnosti da štite svoje imovinske zahteve i zahteve Srpske pravoslavne crkve).

Sporazumi za PDF