Energetika

Srbija i Kosovo su postigli Sporazum o energetici, 8.septembra 2013.

Sporazum je imao za cilj normalizaciju odnosa u oblasti energetike, tako što će se:

  • Uspostaviti i regulisati odnosi između operatora prenosnih sistema; između Elektromreže Srbije (EMS) i operatora sistema za prenos i tržišta električne energije Kosova (KOSTT);
  • Omogućiti članstvo KOSTT-a u ENTSO-E, uz podršku EMS.
  • Osnovati nova kompanija, u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova, koja će snabdevati strujom četiri opštine na severu (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić), pretvarajući neovlašćene operatore u severnim opštinama u jedan registrovani – Elektrosever)

Neophodnost normalizacije odnosa u oblasti energetike, između Kosova i Srbije, nastala je kao rezultat srpske kontrole nad kosovskom energetskom infrastrukturom, čak i nakon proglašenja nezavisnosti. KOSTT je bio deo SMM Kontrolnog bloka (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija), kojim je koordinisao srpski operator Elektromreža Srbije (EMS).

KOSTT nije bio priznat od strane Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije ili ENTSO-E (sa 42 člana iz 35 zemalja), tako da nije mogao da radi samostalno. KOSTT nije mogao da naplaćuje kompanijama drugih zemalja korišćenje svojih dalekovoda i stvaranje zagušenja, u skladu sa međunarodnim i evropskim zakonima o energetici i saradnji država u oblasti prenosa energije.

Ova situacija je tokom godina rezultirala finansijskim gubicima za Kosovo. A pošto je Kosovo – pod UNMIK-ovim predstavništvom potpisalo Zakon o energetskoj zajednici (2006.godine), moglo je da pokrene slučaj Sekretarijatu Energetske zajednice (avgust 2008.), radi procene usaglašenosti EMS Srbije sa Zakonom o Energetskoj zajednici. Prema žalbi, Srbija nije ispoštovala sporazum, odnosno uslove za pristup mreži za prekograničnu razmenu električne energije, zabranom KOSTT-u da učestvuje u Inter-TSO sporazumu i raspodeljuje prenosne kapacitete na interkonektorima, sa susednim zemljama ugovornicama – odnosno Albanijom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom.

U severnim opštinama (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić), kosovski energetski operatori ne mogu da rade. Umesto toga, usluge snabdevanja električnom energijom pruža i kontroliše EPS Elektrokosmet, srpska državna kompanija. Iako kompanija registruje potrošnju energije u domaćinstvima, od 1999., ona ne prikuplja račune i ne naplaćuje potrošnju potrošačima. Za Kosovo, ova kompanija predstavlja neovlašćeni energetski operator, koji posluje na njenoj teritoriji.

10.decembra 2015. KOSTT i ENTSO-E su potpisali sporazum o interkonekciji. Ovim sporazumom je predviđeno da će KOSTT postati nezavisno regulatorno područje, odvojeno od EMS, ali je prvo od Kosova zahtevano da izda licencu Elektroseveru, za rad u severnim opštinama. Kompanija do sada nije ispoštovala kosovske procedure za dobijanje licence. Dakle, kompanija je nekoliko puta podnosila prijavu za registraciju Kosovskoj agenciji za registraciju poslovanja (ARBK) ali je prijava odbijena, jer statutom kompanije nije razjašnjeno da će kompanija raditi na Kosovu. Stoga, za Kosovo, ovaj sporazum nije implementiran zbog odbijanja Srbije da registruje novu kompaniju (Elektrosever) na Kosovu – prema kosovskim zakonima i propisima.

14.oktobra 2016. Ministarski savet Energetske zajednice je utvrdio da Srbija nije ispunila svoju obavezu iz člana 12. Ugovora, a u vezi sa članom 6. stav 6. Uredbe (EZ) 1228/2003, jer prihodi od zagušenja nisu korišćeni u skladu sa pomenutom odredbom, i od Srbije je zahtevano da preduzme sve odgovarajuće mere do decembra 2016. Ali, s obzirom da Srbija do datog roka nije preduzela nikakve mere, Sekretarijat je 13.oktobra 2017. pokrenuo novi slučaj, tvrdeći da Srbija nije preduzela mere za otklanjanje utvrđenih povreda, čime je prekršila zakon Energetske zajednice.

U decembru 2019., kosovska elektrodistribucija KOSTT i albanski operator prenosnog sistema OST, potpisali su ugovor o uspostavljanju regulatornog bloka energetskog sistema, Kosovo – Albanija.

U aprilu 2020., Regionalna grupa za kontinentalnu Evropu (jedna od pet sinhronizovanih zona ENTSO-E) je glasala za novi sporazum o priključenju između KOSTT-a i ENTSO-E-a (22 glasa za, 4 uzdržana i 3 protiv – Španija, BiH i Slovačka).

Dva meseca kasnije, 30. juna 2020, KOSTT je potpisao sporazum sa ENTSO-E, koji je stupio na snagu krajem septembra 2020.

Ovo označava elektro-energetsku nezavisnost Kosova od Srbije i suverenitet Kosova nad njegovom elektroenergetskom mrežom.

Sada će KOSTT:

  • Više neće biti deo SMM kontrolnog bloka; i
  • Delovaće kao nezavisna regulatorna zona u okviru Kosovsko-albanskog regulatornog bloka (AK blok), pod sinhronim područjem kontinentalne Evrope; što će osigurati nesmetano snabdevanje električnom energijom.

Takav zajednički energetski blok, generalno, otvara novu eru saradnje u energetskom sektoru između Albanije i Kosova i ostatka evropskih zemalja. Olakšaće upravljanje i uravnoteženje oba sistema (KOSTT i OST), smanjiće troškove i razmeniti rezerve sistema.

Što se tiče članstva Kosova u ENTSO-e, zemlja mora da ispuni druge kriterijume.

Sporazumi za PDF